Opzeggen

 

Beëindiging lidmaatschap:

Het komt regelmatig voor dat een lid in de loop van het jaar het lidmaatschap wil beëindigen. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (bij voorkeur onder vermelding van de reden) en moet voor 1 november worden ingediend bij de ledenadministratie (secretaris). Dit betekent dat bij opzegging na 1 november de contributie over het komende jaar nog verschuldigd is. Bij opzegging met een bijzondere reden kan in overleg met het bestuur van deze regel worden afgeweken.

Aanvulling opzegging jeugdlidmaatschap:

In aanvulling op bovenstaande geldt dat indien een jeugdlid voor 1 juli het lidmaatschap opzegt, hij/zij wel gewoon het lidmaatschapsgeld over het hele kalenderjaar verschuldigd is maar dat 50 % van het lesgeld niet in rekening gebracht wordt. Na 1 juli kunnen er dan uiteraard geen lessen meer gevolgd worden.

U ontvangt van de secretaris een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Wij verzoeken u deze bevestiging te bewaren zodat u eventueel kunt aantonen wanneer u heeft opgezegd. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de secretaris. Er kan namelijk iets misgaan met de e-mail of het poststuk waardoor de opzegging niet is verwerkt. Zolang u geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, mag u er niet van uitgaan dat de opzegging is doorgevoerd in de ledenadministratie. Ook als geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van TC Marum is een lid nog steeds contributie verschuldigd. 

Gedeeltelijke contributie bij overmacht:

Nieuwe leden zijn de helft van de contributie verschuldigd als zij lid worden na 1 juli. Als een bestaand lid door onvoorziene omstandigheden gedurende minimaal een halfjaar niet kan tennissen, kan op verzoek door het bestuur een teruggaaf worden verleend van de helft van de netto contributie. Dit is de contributie waarop de afdracht aan de KNLTB in mindering is gebracht. Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan: verhuizing en ziekte. Een onderbouwd verzoek voor gedeeltelijke teruggaaf kan tot 1 juli schriftelijk  ingediend worden bij de penningmeester.